Ước tính, dự báo diện tích và sản lượng ngô, đậu tương Trung Quốc qua các niên vụ


2015/16
2016/17 (Ước tính T6/2017)
2017/18 (Dự báo T5/2017)
2017/18 (Dự báo T6/2017)
% thay đổi
Ngô

Diện tích trồng (tr ha)
38,12
36,76
35,84
35,59
-0,70%
Sản lượng (tr tấn)
224,63
219,57
213,18
211,65
-0,72%
Nhập khẩu (tr tấn)
5,52
1,00
1,00
1,00
0,00%
Đậu tương

Diện tích trồng (tr ha)
6,59
7,16
7,90
7,90
0,00%
Sản lượng (tr tấn)
11,61
12,57
14,10
14,10
0,00%
Nhập khẩu (tr tấn)
83,23
89,45
93,16
93,16
0,00%
Nguồn: VITIC/Reuters