Dự Báo Thời Tiết Biển 10 Ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN 10 NGÀY
TỪ NGÀY 13 ĐẾN NGÀY 23/12/2017


  1. Phân Tích :


Trong 10 ngày tới, không khí lạnh suy yếu dần. Đến ngày 16, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại và duy trì cường độ cho đến hết ngày 25.


CẢNH BÁO : Khả năng xuất hiện bão ở khu vực Biển Đông từ ngày 17 đến ngày 19.


  1. Dự Báo :


Vùng Dự Báo
Nội Dung
Bắc Vịnh Bắc Bộ
Từ ngày 13 đến ngày 15, có mưa vài nơ. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 4 – 5, riêng phía đông khu vực đề phòng có giật cấp 6 – 7. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m.

Ngày 16, ngày 17, có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 4 – 5, từ chiều và đêm ngày 16 gió mạnh lên cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 4m. Từ đêm ngày 17 gió giảm xuống cấp 5 – 6 giật cấp 7 – 8.

Ngày 18 đến ngày 21, có mưa rải rác sau có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7 – 8. Biển động. Độ cao sóng : 2 – 3m.

Ngày 22, ngày 23, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 4 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m.
Nam Vịnh Bắc Bộ
Từ ngày 13 đến ngày 15, có mưa vài nơ. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 4 – 5, riêng phía đông khu vực đề phòng có giật cấp 6 – 7. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m.

Ngày 16, ngày 17, có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 4 – 5, từ chiều và đêm ngày 16 gió mạnh lên cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 4m. Từ đêm ngày 17 gió giảm xuống cấp 5 – 6 giật cấp 7 – 8.

Ngày 18 đến ngày 21, có mưa rải rác sau có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7 – 8. Biển động. Độ cao sóng : 2 – 3m.

Ngày 22, ngày 23, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 4 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m.
Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Từ ngày 13 đến ngày 15, có mưa dông vài nơi sau có dông mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 4 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 23, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 4 – 5; riêng từ chiều và đêm ngày 16 gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bình Định đến Ninh Thuận
Từ ngày 13 đến ngày 15, có mưa dông vài nơi sau có dông mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 4 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 23, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 4 – 5; riêng từ chiều và đêm ngày 16 gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bình Thuận đến Cà Mau
Ngày 13 đến ngày 15, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 16 đến ngày 23, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió cấp 6 – 7 giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cà Mau đến Kiên Giang
Ngày 13 đến ngày 23, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2m.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bắc Biển Đông
Ngày 13 đến ngày 15, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7 – 8. Biển động. Độ cao sóng biển : 2 – 3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 16 đến ngày 23, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 – 8 giật cấp 10. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Q.Đ Hoàng Sa
Ngày 13 đến ngày 15, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 giật cấp 6 - 7. Biển động. Độ cao sóng biển : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 16 đến ngày 23, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 – 8 giật cấp 10. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Giữa Biển Đông
Ngày 13 đến ngày 15, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 4 - 10km. Gió 4 – 5; riêng thời kì ngày 14, ngày 15 có gió cấp 5 – 6 giật cấp 7. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 20, có mưa dông rải rác; riêng thời kì từ ngày 18 đến ngày 19 có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió mạnh dần lên cấp 6 – 8, vùng gần tâm cấp 9 giật 11. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 21 đến ngày 23, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió mạnh dần lên cấp 6 – 7 giật cấp 8 –9. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Q.Đ Trường Sa
Ngày 13 đến ngày 15, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 4 - 10km. Gió 4 – 5; riêng thời kì ngày 15 phía tây khu vực có gió cấp 5 – 6 giật cấp 7. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 19, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió mạnh dần lên cấp 6 – 7 giật cấp 8 –9. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 23, có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió mạnh dần lên cấp 6 – 8, vùng gần tâm cấp 9 giật 11. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Nam Biển Đông
Ngày 13 đến ngày 15, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 4 - 10km. Gió 4 – 5; riêng thời kì ngày 15 phía tây khu vực có gió cấp 5 – 6 giật cấp 7. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 19, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió mạnh dần lên cấp 6 – 7 giật cấp 8 –9. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 23, có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 – 10km. Gió mạnh dần lên cấp 6 – 8, vùng gần tâm cấp 9 giật 11. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 – 5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vịnh Thái Lan
Từ ngày 13 đến ngày 23, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2m.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nguồn : Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia

Đăng nhận xét

sao bữa giờ không báo

Việt Nam kinh tế biển mạnh về cả nguồn lẫn nhân lực,riêng xã >130 chiếc tàu vây chưa kể các phương tiện đánh bắt khác, nhu cầu muốn biết về khí tượng, hay dự báo rất nhiều, ngư dân họ phàn nàn, có DBTT nông vụ vậy ngư vụ thì sao... ms đây tìm đc pagenayf. ai cũng mừng vậy mà...làm ơn để tâm ts ngư dân tôi vs

Công ty mình chuyển sửa chữa nhà, cải tạo nhà, chống thấm

Bạn ở quận 12 xin xem chi tiết: sửa nhà quận 12

Bạn ở quận 12 xin xem chi tiết: Xin giấy phép sửa nhà quận 12

Vui lòng liên hệ hoặc giới thiệu nhé!
Thân ái!

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget