Giới Thiệu

The information of this website is provided by the World Meteorological Organization (WMO) and website is based on advisories issued by Regional Specialized Meteorological Centres (RSMCs) and Tropical Cyclone Warning Centres (TCWCs), and official warnings issued by National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) for their respective countries or regions. The media may use this information for their broadcasting services on the radio or TV. When doing so, it should be indicated that they are issued by the respective RSMCs, TCWCs or NMHSs. 

As different participating Members may give different locations, intensities or even names for the same Tropical Cyclone, to avoid confusion, only the information supplied by the RSMC or TCWC responsible for the region is displayed graphically on the maps.

map.png
Các thông tin của trang web này được cung cấp bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và trang web dựa trên các khuyến cáo do Trung tâm khu vực chuyên ngành khí tượng ( RSMCs ) và Trung tâm Cảnh báo bão nhiệt đới ( TCWCs ) , và cảnh báo chính thức do Quốc gia Khí tượng thủy văn và Dịch vụ ( NMHSs ) cho mỗi nước hoặc khu vực của họ. Các phương tiện truyền thông có thể sử dụng thông tin này cho các dịch vụ phát thanh truyền hình của họ trên đài phát thanh hoặc truyền hình. Khi làm như vậy , nó phải được cho biết rằng họ đang do RSMCs tương ứng , hoặc TCWCs NMHSs .

Là thành viên tham gia khác nhau có thể cung cấp cho các địa điểm khác nhau, cường độ hoặc thậm chí tên cho các cơn bão nhiệt đới cùng , để tránh nhầm lẫn , chỉ có các thông tin được cung cấp bởi RSMC hoặc TCWC chịu trách nhiệm về khu vực được hiển thị đồ họa trên bản đồ.

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget